Algemene voorwaarden

 • Wij investeren om te kunnen werken in een schone omgeving.

 • Wij verwachten ook dat onze patiënten zowel hun eigen als onze hygiëne bewaken.

 • Wilt u bij de oefentherapie in de zaal zorgen voor geschikte kleding en geschikt schoeisel.

 • Fysiotherapie Radier is niet aansprakelijk voor het zoekraken van uw persoonlijke eigendommen.

 • Wij zijn dagelijks bezig met kwaliteit en het optimaliseren ervan. Als u onder behandeling bent bij ons in de praktijk stemt u in met deelname aan een klanttevredenheidsonderzoek via QDNA (verplicht door de meeste zorgverzekeraars) Indien u dit niet wenst kunt u dit aangeven aan de behandelend therapeut.

 • Als u onder behandeling bent bij ons in de praktijk stemt u in met de algemene voorwaarden en heeft u kennis genomen van de privacy regeling en de betalingsvoorwaarden.

 • Fysiotherapie Radier is BIG geregistreerd en aangesloten bij het KNGF, FCA (Fysiotherapie Collectief Amsterdam) en het Kwaliteitsregister.

 • Adviezen of klachten kunt u melden aan de behandelend therapeut of op het daarvoor bestemde formulier. ( KNGF “Een klacht over uw fysiotherapeut” )
  of stuur een e-mail naar: info@fysiotherapieradier.nl
 • Het kan natuurlijk ook zijn dat u een compliment wilt geven. Of misschien heeft u een suggestie voor mogelijke verbeteringen. Wij horen dat graag rechtstreeks van u. Maar u mag hiervoor ook een E-mail naar info@fysiotherapieradier.nl sturen.

 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen

Betalingsvoorwaarden

 • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut/manuele therapeut.

 • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen voor 100% in rekening worden gebracht, mits er in de gereserveerde tijd andere patiënten behandeld kunnen worden.

 • Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat Fysiotherapie Radier vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
 • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.
 • Bij een niet gecontracteerde verzekeraar, alleen basisverzekering of adviezen/consulten buiten het aanvullende pakket ontvangt u een factuur. Klik hier voor de tarieven.

 • Bij afwijzingen van de ingediende declaratie, door uw zorgverzekeraar, zijn wij genoodzaakt u een factuur te sturen.